1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Love Life Jewelery en op alle met Love Life Jewelery aangegane overeenkomsten.

1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.

1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Love Life Jewelery ingestemd is.

1.5 Onder "Koper" wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Love Life Jewelery in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.6 Love Life Jewelery behoudt zich het recht deze voorwaarden aan te passen aan wettelijke normen van Nederland.

1.7 Door het gebruik van de internetsite van Love Life Jewelery en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

2.2 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd per e-mail of post is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres of hoofdadres.

2.4 Koper en Love Life Jewelery komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.1 en 2.3 is voldaan. Vooral ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Love Life Jewerely zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.5 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Love Life Jewelery garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief BTW.

3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Deze periodes komen altijd met elkaar overeen.

3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die Love Life Jewelery in haar bevestiging conform artikel 2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Love Life Jewelery worden gecorrigeerd.

3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs, indien men een bestelling plaatst met een totaalbedrag welke hoger is dan €50,00 zullen er geen verzendkosten worden verrekend.

4. Betaling

4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manier worden betaald:  Ideal
Love Life Jewelery kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

4.2 Bij niet of niet-tijdige betaling zijn de extra kosten altijd voor rekening van koper.

4.3 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Love Life Jewelery als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betaling-)verplichtingen heeft moeten maken.

4.4 Love Life Jewelery bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen.

5. Levering en leveringstijd

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Love Life Jewelery ernaar om bestellingen binnen 1 werkdag te verzenden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn.

5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per e-mail of telefonisch worden gemeld.

5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

5.4 Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.

5.5 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

6. Ruilen en herroepingsrecht

6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Overeenkomsten met consumentkopers waar uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen binnen 14 (veertien) dagen na aflevering van het product(en) in kwestie.

6.2 Indien de consumentkoper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Love Life Jewelery zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen.

6.3 Artikelen, welke zijn afgeprijsd, kunnen niet geretourneerd worden. Ruilen is wel mogelijk binnen de gestelde termijn van 7 werkdagen.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Na volledige betaling is het product eigendom van de klant.

8. Garantie en aansprakelijkheid

8.1 Love Life Jewelery garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

8.2 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.

8.3 Love Life Jewelery is nimmer gehouden tot betaling van enige schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Love Life Jewelery.
Love Life Jewelery is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.

8.4 Indien Love Life Jewelery om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

8.5 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Love Life Jewelery of de fabrikant zijn verricht;
- indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
- indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid;
- beschadigingen en het loslagen van stenen en applicaties.

8.6 De Koper is gehouden Love Life Jewelery te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Love Life Jewelery mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
De Koper is verplicht het product aan Love Life Jewelery te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht Love Life Jewelery zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.

8.7 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht. Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand.

8.8 Denk eraan dat kleuren iets kunnen afwijken omdat het om natuurproducten gaat. Indien je dit risico niet wilt nemen dan kies je ervoor om producten uit te kiezen waarvan staat dat je het product van de foto wilt ontvangen óf je mag uiteraard altijd langskomen in onze winkel.

9. Overmacht

9.1 In geval van overmacht is Love Life Jewelery niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

10. Intellectuele eigendom

10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Love Life Jewelery en haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

11. Persoonsgegevens

11.1 Love Life Jewelery zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Love Life Jewelery neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13. Links

13.1 De site van Love Life Jewelery kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van derden of hun sites heeft Love Life Jewelery geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

14. Uw rechten

14.1 U kunt altijd aan Love Life Jewerly vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan Love Life Jewelery vragen stellen betreffende verbeteringen, aanvullingen of andere correcties. Love Life Jewelery zal dit zo spoedig mogelijk verwerken.

15. Copyright beeld- en tekstmateriaal

15.1 Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming, tekst- en/of beeldmateriaal te kopiëren, op te slaan, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding zal een juridische procedure gevolgd worden.

16. Overzicht van de gegevens die Love Life Jewelery van klanten van de Webshop verwerkt

16.1 Persoonsgegevens die wij verwerken en bewaren:
Naam, adres, telefoonnummer, e-mail en bankgegevens

16.2 Verwerkingsdoelen:
Contact, informatieverstrekking en wettelijke bepalingen

16.3 Rechtmatige grondslag:
Noodzaak, wettelijk

16.4 Bewaartermijn:
Verwerkingsverantwoordelijke zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Daarna worden alle gegevens vernietigd

16.5 Delen met derden:
Verwerkingsverantwoordelijke zal géén gegevens delen met derden, tenzij dit in het kader van incasso en/of wettelijke bepalingen is.
Love Life Jewelery heeft een verwerkingsovereenkomst met Mijnwebwinkel dd. 20 mei 2018 om de privacy van klanten te waarborgen

16.6 Beleid voor de gegevensbescherming en beveiliging:
Uitsluitend de eigenaar verwerkt en bewaart de gegevens van klanten

De persoonsgegevens worden uitsluitend via de webshop en Ideal bewaard.
Er worden verder geen kopieën van gemaakt

16.7 Beleid ten aanzien van rechten van betrokkenen
I.v.m. uw privacy rechten die van de andere klanten zal er geen inzage worden verstrekt in de opslag van de data, tenzij hiervoor een wettelijke grondslag is

 

© 2016 - 2024 Love Life | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel